کسب تندیس و لوح تقدیر واحد فنی و مهندسی نمونه استانی در سال 1396